Urfolk i Barents

Urfolksarbeidet er et av Barentssekretariatets fem satsingsområder. Over hele regionen finnes det en rekke urfolksgrupper med mange felles problemstillinger og utfordringer. Barentssekretariatets arbeid med å fremme urfolksprosjekter er med på å binde folkegrupper sammen på tvers av landegrensene. I 2009 har Barentssekretariatet bevilget 2 493 000 kroner til 19 ulike samarbeidsprosjekter mellom urfolk i Barentsregionen.

Samer, nenetsere og vepsere utgjør urfolkene i Barentsregionen. Komier er også urfolk på russisk side, men innehar ikke status som "fåtallig urfolk i nord" på linje med de tre førstnevnte, ifølge den russiske føderasjonens lovgivning. Samer, nenetsere og izhma-komier driver reindrift i Barentsregionen. Sovjetunionen kollektiviserte i sin tid reindriften på linje med andre næringer, og fortsatt driver man flokkene i brigader på tundraen. Etter en lovendring i 2000 har stadig flere urfolk på russisk side etablert såkalte obshiny, eller familiebaserte sammenslutninger, for å privatisere reindrifta og drive på tradisjonelt vis.

Tilgang til beiteland og tradisjonelle flytteveier gjør at denne næringen krever store landarealer, og kombinert med tradisjonelt håndverk representerer reindrift en viktig kulturbærer for urfolk i nord. Urfolkene bebor ressursrike områder, og dette har følger for urfolkenes livsgrunnlag. Interessen rundt naturressursene er stadig økende, og urfolkene i Barentsregionen (og i verden for øvrig) engasjerer seg stadig sterkere politisk for å ha et ord med i laget i diskusjonen rundt utnytting av naturressurser.

Det samiske området (Sápmi) strekker seg fra Kolahalvøya på russisk side, gjennom Norge, Finland og Sverige helt ned til Hedmark fylke i Norge. Izhma-komier og nenetsere kom til Kolahalvøya for omtrent et århundre siden, og driver i dag reindrift sammen med samene. Omtrent 7 750 av alle nenetsere (omtrent 41 000 til sammen) lever i Nenets autonome okrug. Halvparten av alle vepsere (omtrent 12 000) bor i Republikken Karelia. Samene på russisk side teller omtrent 2 000 personer, ifølge tallene fra folketellingen i 2002.

Barentssekretariatet er sekretariat for arbeidsgruppen for urfolk i Barentsregionen (WGIP). Den har vedtatt Handlingsprogrammet for urfolk 2009-2012 som legger føringer på områder som prioriteres av urfolk i Barentsregionen: næringsutvikling, språk og media, helse og sosiale saker, miljø og naturbruk, kultur og politisk samarbeid.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russlandskontor

Trenger du hjelp i Russland, kontakt et av våre Russlandskontor.

Om oss

Gjennom prosjektsamarbeid bidrar Barentssekretariatet til å styrke forholdet mellom nordmenn og russere.

Barentssekretariatet er også et kompetansesenter for norsk-russiske relasjoner og grenseregionalt samarbeid.

Talking Barents

Bruk Barentssekretariatet til å øke din kunnskap om Russland.