Retningslinjer og vilkår

Barentssekretariatet har følgende retningslinjer for bruken av sine midler. (Retningslinjene kan lastes ned som eget dokument i bunnen av artikkelen)

HOVEDMÅLSETTING FOR BARENTSSEKRETARIATETS PROSJEKTMIDLER

Det norske Utenriksdepartement har stilt regionale prosjektmidler til rådighet for Barentssekretariatet. Hovedmålsettingen for prosjektstøtten som gis av Barentssekretariatet er å styrke det brede folkelige og næringsrettede samarbeidet mellom Norge og Russland i nord.

SATSNINGSOMRÅDER

Barentssekretariatets midler gis til prosjektsamarbeid innenfor fem satsningsområder:

 1. Kultur
 2. Kompetanse
 3. Urfolk
 4. Næringsutvikling
 5. Miljø

Det gis prioritet til prosjekter som støtter frivillige organisasjoners arbeid på tvers av grensene, med vekt på barn og ungdom, demokrati, tverrkulturell dialog, mangfold og menneskerettigheter.

Prosjektstøtten skal dekke påløpte kostnader i forbindelse med prosjektgjennomføring. Typiske budsjettposter er eksempelvis ”reise og opphold”, ”tolking”, ”administrasjon”, og ”prosjektledelse”.

Det kan ikke påregnes støtte til følgende typer tiltak:

 • humanitær bistand
 • forskning
 • markedsføring
 • fysiske investeringer
 • ordinære driftsutgifter
 • etablering av virksomhet i Norge
 • publikasjoner og produksjon av informasjonsmateriell
 • utvikling av internettsider
 • profesjonell film- og cd-produksjon
 • dekning av underskudd

FORMELLE KRITERIER

 • Det gis kun støtte til norsk-russiske samarbeidsprosjekt i Barentsregionen, eller til norsk og russisk deltakelse i multilaterale prosjekt i regionen. Prosjektene skal gjennomføres i norsk eller russisk del av Barentsregionen. 
 • Søknaden skal være fra den nordnorske partneren i prosjektet. Søker kan være nordnorsk offentlig institusjon, privat selskap, stiftelse, organisasjon eller privatperson.
 • Søknaden skal utformes på norsk eller engelsk via Barentssekretariatetets søknadsportal.
 • Barentssekretariatet kan dekke inntil 70% av de totale kostnadene. For næringsprosjekter kan Barentssekretariatet dekke inntil 50% av de totale kostnadene (egen arbeidsinnsats aksepteres).
 • Prosjekter må ha russisk medfinansiering. Egen arbeidsinnsats aksepteres. Det forventes allikevel ikke høy andel av medfinansiering fra russisk side i de tilfeller der prosjektpartner er en frivillig organisasjon.
 • Et prosjekt kan ikke være påbegynt før det søkes om støtte fra Barentssekretariatet.
 • Barentssekretariatet kan som hovedregel ikke finansiere prosjekter som mottar støtte fra Utenriksdepartementets finansieringsprogram for Russlandsprosjekter eller andre UD-finansierte programmer/fond som finansieres over denne budsjettposten.

KRITERIER SOM VEKTLEGGES UNDER BEHANDLING AV SØKNADER

 • Prosjektet må ha et godt samarbeidsinnhold, dvs at prosjektet må vise til konkret samarbeid mellom norsk og russisk partner 
 • Det legges vekt på om prosjektet er fremtidsrettet og levedyktig utover prosjektperioden.
 • Prosjektet skal gi mest mulig målbare resultater.
 • Prosjektets budsjett må være best mulig spesifisert, gjennomarbeidet og kostnadseffektivt.

SØKNADSFRISTER

For søknader på 400 000 kroner eller mer er det to frister i året; 1. mars og 1. oktober. Søknader under 400 000 kroner behandles fortløpende. Det må påregnes en behandlingstid på 4-6 uker.

FORVALTNING AV MIDLER OG REGNSKAP

Utbetaling av tilskudd skjer etterskuddsvis. Forskuddsutbetaling (inntil 75%) kan unntaksvis foretas. Ingen utbetaling kan skje før Barentssekretariatet har mottatt utfylt tilsagnsaksept.

Før siste utbetaling av tilskuddet foretas, skal skjema for sluttrapportering som finnes i e-søknads portalen på www.barents.no fylles ut og revisorbekreftelse legges ved.  For bevilgninger på inntil 100 000 kroner kreves ikke revisorbekreftelse av regnskapet.

Kontaktinformasjon:
Barentssekretariatet
Postboks 276,
Rådhusgt. 8
9915 Kirkenes
Tlf.: 78 97 70 50 Faks: 78 97 70 55
E-post: info@barents.no
Internett: www.barents.no

Informasjon om andre finansieringskilder for prosjektarbeid i Barentsregionen finnes på vår hjemmeside.

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russian offices

Contact our Russian offices for project assistance or other relevant issues:

Murmansk Office
Arkhangelsk Office
Nenets Office

Talking Barents

Increase your knowledge about Russia with the help of the Norwegian Barents Secretariat.

About us

The Norwegian Barents secretariat aims at improving the Norwegian-Russian relations by promoting cross border cooperation.

The Secretariat is also a center of compentence for Norwegian-Russian relations and for regional cross border cooperation.