Norsk-russisk næringssamarbeid

Næringssamarbeidet over den norsk-russiske grensen har blitt stadig viktigere. Regionens mangfoldige tilgang til naturressurser både på land og i havet, åpner for utvikling av nye og bærekraftige næringer. Barentssekretariatet vil i 2013 fortsatt støtte og delta i utrednings- og strategiarbeid i spesielt forhold til følgende næringer.
  • -Transport og logistikk
  • -Fiskerinæringen
  • -Mineralnæringen
  • -Turistnæringen
  • -Petroleumsnæringen

Russland og  Barentsregionen er et stort marked som inneholder mange spennende foretningsmuligheter. At landet er en effektivitetsdrevet økonomi, sammenlignet med den innovasjonsdrevne norske økonomien, åpner for store muligheter. Men Russland er fortsatt i rivende utvikling og risikoen er høy på grunn av uforutsigbarhet og flyktighet. Optimalisering av mulighetene, og minimering av risikoen, skjer gjennom grundig planlegging, forståelse for russisk kultur og kunnskap om hvordan man best angriper forretningsoperasjoner i Russland.

Forretningsmulighetene på tvers av landegrensene er mange:
Nordområdelogistikk - Nye logistikksystemer og løsninger er vesentlig for å kunne foredle petroleumsforekomster i et ugjestmildt miljø, hvor lange fraktruter og manglende infrastruktur er av vesentlig karakter. Det samme gjelder for utviklingen av handelsruten gjennom Den nordlige sjørute fra Europa til den amerikanske østkysten og Asia.

Fiskeindustrien – Den russiske fiskeindustrien er en av de største i verden. Murmansk Oblast står for 15-20% av Russlands totale produksjon. Nettopp derfor er Murmansk hovedbasen for flere fiskeflåter, inkludert Russlands største trålerflåte. Samtidig er Russland et stort marked for eksport av fisk.

Mineralnæringen- Dette er en stor næring i Murmansk, Karelia og Komi. Mulighetene for norsk-russisk næringsssamarbeid er store.

Turistnæringen- Vekstnæring i hele Barentsregionen. Lapland Institute for Tourism Research and Education har utarbeidet en "Tourism Action Plan" for Barentsregionen. Planen har fem fokusområder: Samarbeid, utdanning, transport, produktutvikling og lokal identitet. Se vedlegg: Tourism+Action+Plan.pdf 

Petroleumsindustrien – Det finnes mange utfordringer, og således muligheter, under utviklingen av allerede oppdagede og forventede petroleumsfunn i Barentshavet. Disse mulighetene finnes både onshore og offshore i Barentsregionen. RU-NO Barents prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom leverandørindustrien i Norge og Russland.

Næringssamarbeidet mellom Norge og Russland i nord har vært en av de viktige pilarene for utviklingen av Barentssamarbeidet fra dag en. Barentssekretariatet skal bidra til å fremme norske næringsinteresser i den russiske delen av Barentsregionen, med fokus på utvinning og foredling av naturressurser som olje/gass, malmer og mineraler, samt fisk og andre marine råvarer. Barentssekretariatets bidrag til en slik utvikling er ved å gi støtte til utredninger, bidra til at det dannes arenaer for nettverksbygging eller ved å støtte utviklingen av konkrete næringsprosjekter.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinformasjon

Norwegian Barents Secretariat
Po box 276
NO-9915 Kirkenes

Visitors address:
Rådhusgata 8, Kirkenes.

Twitter: @BarentsSec
Facebook: facebook.com/barsek

Telefon: +47 78 97 70 50
E-post:

Russlandskontor

Trenger du hjelp i Russland, kontakt et av våre Russlandskontor.

Om oss

Gjennom prosjektsamarbeid bidrar Barentssekretariatet til å styrke forholdet mellom nordmenn og russere.

Barentssekretariatet er også et kompetansesenter for norsk-russiske relasjoner og grenseregionalt samarbeid.

Talking Barents

Bruk Barentssekretariatet til å øke din kunnskap om Russland.